Algemene Voorwaarden

Lidmaatschapsreglement en voorwaarden.

 1. De in de invoerkolommen opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk anders schriftelijk overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hetgeen verband houdt met het lidmaatschap van Shape BV.
 2. Shape BV is ten alle tijden gerechtigd de openings/gebruikstijden, indeling en tarieven te wijzigen van het Shape-all-in center. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende abonnementen en voor abonnementhouders voor het eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. Voor FIT(maand) abonnementen per eerste van de eerstvolgende termijn, voor SHAPE(jaar) abonnementen per 1e van het eerstvolgende jaar. De door Shape BV opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat Shape BV dit enigerlei wijze openbaar maakt. Hetzij via nieuwsbrief, facebook, website en indoor posters
 3. FREE abonnementen worden afgesloten voor een bepaalde tijd. Kennen geen inschrijfkosten en behoeven geen opzegging. Maand (FIT) abonnementen van Shape BV worden voor onbepaalde tijd afgesloten en kennen een opzegtermijn van uiterlijk 10 dagen vóórafgaande de laatste trainingsmaand. Jaar(SHAPE)abonnementen worden afgesloten voor 12 maanden en kunnen na deze periode doorgaan/overgaan als (FIT)maandelijks opzegbaar abonnement, of er kan wederom een jaar(SHAPE)contract worden afgesloten. Opzeggen van een jaarabonnement kan uiterlijk 40 dagen voor het verstrijken van het jaartermijn. De kosten verbonden aan jaar of maandcontracten worden per termijn, middels automatische incasso voldaan. Jaarabonnementen starten op de 1e van de eerstvolgende maand na inschrijving. Bij inschrijving kan de termijn, van inschrijfdatum tot ingangsdatum abonnement apart worden betaald, indien men per direct van Shape all-in gebruik wenst te maken. Dit wordt tegelijk met eventuele inschrijfgelden, per kas of pin, voldaan. Jaar en maancontracten worden betaald via automatische incasso. Men dient dus een Nederlandse bankrekening te hebben. Free abonnementen kunnen contant(pin) worden betaalt.
 4. Opzegging kan uiterlijk op de 21e dag van de maand, voorafgaande de laatste te trainen maand d.m.v. brief of email (info@shape-all-in.nl) Bij niet (tijdige) opzegging worden maand en jaarabonnementen stilzwijgend per maand verlengt. Na opzegging wordt de borg, die betaald is bij inschrijving (maandabonnement), verrekend met het laatste te incasseren bedrag. Eventueel overschot of te kort wordt nog geïncasseerd of terugbetaald. Na opzegging van abonnementen dient er opnieuw inschrijfgeld betaald te worden bij het eventueel afsluiten van een nieuw abonnement.    
 5. Indien het voor ons niet mogelijk is, het door u verschuldigde bedrag, te incasseren dan houden wij ons het recht om u stornokosten in rekening te brengen en/of u de toegang te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan. De stornokosten die wij hanteren vindt u op onze website, bij abonnementskosten.  
 6. Abonnementen kunnen niet, zonder medische reden (met doktersverklaring) worden stopgezet, met uitzondering van de maand(FIT)abonnementen.  Voor tijdelijke stopzettingen van maand(FIT)abonnementen i.v.m. vakantie of buitensport, waarbij de borg blijft staan, wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Stopzetten in geval van zwangerschap of ongeval kan kostenloos voor alle abonnementen. Een doktersverklaring is hiervoor nodig en kunt u mailen of bij de receptie inleveren. info@shape-all-in.nl
 8. Bij afsluiten van het abonnement, wordt de Shape all-in pas uw eigendom. Bij verlies, diefstal beschadiging of een niet meer te gebruiken pasje, dient u bij de receptie een nieuwe te kopen. 
 9. Shape BV heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van toepassing zijn op lopende abonnementen. Hieraan kunnen de abonnementhouders geen rechten ontlenen.
 10. Het gebruik van alle faciliteiten van Shape BV geschiedt geheel voor eigen risico. Shape BV wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is. Schade door u aangebracht aan onze spullen/inventaris zullen door u of uw verzekering moeten worden vergoed. Shape all-in heeft kluisjes waarvoor u uw eigen hangslotje dient mee te nemen. Wij adviseren u al uw spullen in uw afgesloten kluisje achter te laten tijdens uw training of saunabezoek. Voor vermissing of beschadiging van spullen zijn wij niet verantwoordelijk. Na de training dient u uw kluisje leeg achter te laten.
 11. U dient met schone trainingskleding te trainen, met een handdoek ter bescherming van apparatuur tegen zweet en schone trainingsschoenen(waar niet buiten op gelopen is) De sauna wordt zonder kleding bezocht, ondergoed is verboden. Men dient zich voor het gebruik van de sauna schoon te douchen en een handoek mee de sauna te nemen om op te zitten/liggen.   
 12. Shape BV behoudt zich het recht de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal de leden hiervan vooraf op de hoogte brengen.
 13. Shape BV is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhavige en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 14. Shape BV is ten alle tijden gerechtigd om de abonnementhouders die zich niet aan de regels houden de toegang tot Shape BV te ontzeggen.
 15. De gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en enkel en uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief en administratie van Shape BV. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. zie voor meer informatie ons privacy statement
 16. Bij ondertekening van ons inschrijfformulier gaat u akkoord met:
  • de voorwaarden en regels zoals op voor en achterzijde zijn vermeld
  • Ik ben bekend met de opzegregels voor het door mij afgesloten abonnement 
  • De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermeldde activiteiten en de bijhorende duur en prijs, tenzij uitdrukkelijk bepaald is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Ik verplicht mij het vragenformulier van Shape bv naar waarheid in te vullen en eventuele wijzigingen tijdens het lidmaatschap tijdig door te geven.